Doménové Nároky


Váš průvodce světem doménových sporů a účinná pomoc proti spekulantům a držitelům ve špatné víře.

Co je to doménové jméno a jakým způsobem je chráněné?


Jistě každý má alespoň matnou představu o tom, co je to doménové jméno a k čemu slouží. Z technické stránky věci, doménové jméno je jedinečnou adresou, která identifikuje v uživatelsky přívětivé formě konkrétní obsah umístěný na internetu a poskytuje uživatelům informace o tom, jak takový obsah najít.

Co když si někdo jiný zaregistroval doménové jméno, které jsem si přál zaregistrovat sám?


Děje se to vlastně v jednom kuse. Registrace doménových jmen stojí na principu "kdo dřív přijde, ten dřív mele". Nicméně ve většině registračních smluv (dovolujeme si tvrdit, že ve všech) je zakotven požadavek, aby registrované doménové jméno neporušovalo jakákoliv práva třetích stran (zejm. ochranné známky, obchodní firmy nebo případně také jiná doménová jména). Pro takové případy registrační smlouvy často stanoví zvláštní postup pro řešení případných sporů. Takový postup je často označován jako alternativní řešení sporů (z anglického alternative dispute resolution, tedy ADR).

Kdo jsme a jak vám můžeme pomoci?


Jsme NOVALIA advokátní kancelář, tým právníků se zaměřením na právo duševního vlastnictví a IT právo s bohatými zkušenostmi s doménovými spory a porozuměním pro aspekty práva související s internetem. Poskytujeme právní poradenství start-upům a technologickým společnostem ve věcech obchodního a korporátního práva a práva duševního vlastnictví.

Kontaktujte nás!


Zaregistroval si někdo doménové jméno obsahující Vaši ochrannou známku nebo obchodní firmu? Chcete uplatnit nárok k takové doméně? Kontaktujte nás na našem mailu.

Ve své zprávě nám prosím napiště své kontaktní údaje, o jaké doménové jméno jde a stručně uveďte, jaká práva Vám svědčí proti stávajícímu držiteli.

Děkujeme!


Váš případ byl úspěšně odeslán k našemu posouzení. Brzy vás kontaktujeme s prvním posouzením celé věci, nabídneme vám doporučený další postup a detailně rozepsanou cenu našich služeb.

Co je to doménové jméno a jakým způsobem je chráněné?


Jistě každý má alespoň matnou představu o tom, co je to doménové jméno a k čemu slouží. Z technické stránky věci, doménové jméno je jedinečnou adresou, která identifikuje v uživatelsky přívětivé formě konkrétní obsah umístěný na internetu a poskytuje uživatelům informace o tom, jak takový obsah najít.

Z právní stránky věci, nicméně, jsou doménová jména podivnými výtvory. Na rozdíl od ochranných známek, patentů, průmyslových vzorů, atd., neexistuje žádná zvláštní právní kategorie, která by se vztahovala čistě na doménová jména. Důsledkem je, že je třeba na doménová jména aplikovat existující právní kategorie, a sice takové, které svou povahou nejlépe odpovídají této problematice.

V případě absence zvláštní úpravy doménových jmen, tato jsou často právně klasifikována jako závazky, které vznikají na základě smlouvy mezi držiteli doménových jmen a jednotlivými registrátory (registrační smlouvy). Na základě takových registračních smluv, každý držitel má právo k danému doménovému jménu, zatímco registrátor je povinen poskytnout držiteli přístup ke stejnému doménovému jménu.

Z toho plyne, že navazující transakce s doménovými jmény se budou řídit obecnou úpravou závazků a zvláštními ustanoveními registrační smlouvy. Každý převod nebo zrušení doménového jména pro ve své podstatě bude převodem nebo zrušením závazku, který vznikl na základě registrační smlouvy.

Jak doménová jména fungují…


Adam si hodlá registrovat doménové jméno s cílem posunout dále své podnikatelské úmysly a plánuje založit webovou stránku na tomto doménovém jméně. Adam uzavře registrační smlouvu s jedním z mnoha registrátorů (viz úplný seznam českých registrátorů na link a nyní má exkluzivní právo toto doménové jménu užívat. Adam je omezen pouze podmínkami uvedenými v registrační smlouvě a omezeními, která vyplývají z právního řádu země, ve které má sídlo registr pro konkrétní doménová jména.

Doménový registr (nezaměňujme s registrátory) je subjekt, který je zodpovědný za konkrétní generická doménová jména (ICANN), národní doménová jména (např. EURid pro .eu TLD, CZ-NIC pro .cz TLD, nebo SK-NIC pro .sk TLD) nebo takzvaná nová generická doménová jména, jako například .name, .beer, atd. (ve vztahu k novým gTLD existuje velké množství registrů).


To znamená, že pokud zde nastane nějaký problém ve vztahu k doménovému jménu, které si Adam zaregistroval, bude takový problém řešen podle podmínek registrační smlouvy a podle platného práva takového státu, jehož příslušnost je stanovena na základě zeměpisného umístění konkrétního registru pro doménová jména (např. ICANN > pravo USA, EURid > právo EU, CZ-NIC > české právo, SK-NIC > slovenské právo).

Co když si někdo jiný zaregistroval doménové jméno, které jsem si přál zaregistrovat sám?


*Děje se to vlastně v jednom kuse. Registrace doménových jmen stojí na principu "kdo dřív přijde, ten dřív mele". Nicméně ve většině registračních smluv (dovolujeme si tvrdit, že ve všech) je zakotven požadavek, aby registrované doménové jméno neporušovalo jakákoliv práva třetích stran (zejm. ochranné známky, obchodní firmy nebo případně také jiná doménová jména). Pro takové případy registrační smlouvy často stanoví zvláštní postup pro řešení případných sporů. Takový postup je často označován jako alternativní řešení sporů (z anglického alternative dispute resolution, tedy ADR). *

Ukázalo se, že ADR je efektivním nástrojem pro vlastníky práv při nárokování doménových jmen registrovaných někým jiným ve špatné víře nebo bez dostatečného oprávněný zájem. V závislosti na příslušných pravidlech ADR je buď vyžadováno, aby bylo prokázáno, že držiteli domény chybí oprávněný zájem i dobrá víra (UDRP, slovenská pravidla ADR), nebo, že chybí alespoň jedna z těchto podmínek (EU pravidla ADR, česká pravidla ADR).

Okolnosti jednotlivých doménových sporů se mohou výrazně lišit. Obecně platí, že čím je silnější oprávněný zájem držitele domény, tím je slabší pozice vlastníka práv, a opačně. Jinými slovy, skutečnost, že vlastník práv vlastní ochrannou známku identickou s doménovým jménem dříve zaregistrovaným třetí stranou, automaticky neznamená, že vlastník práv bude bez dalšího úspěšný se svým nárokem v doménovém sporu. Netřeba dodávat, že každý případ je třeba posuzovat individuálně s ohledem na jeho jednotlivosti a relevantní skutečnosti.

Bez ohledu na výše uvedené nicméně většina doménových sporů bývá vcelku přímočará. Typický scénář je, že doménové jméno identické nebo podobné s určitým označením je zaregistrováno osobou, která jednoduše očekává následně toto doménové jméno prodat vlastníkovi práv, který má zájem na tom, aby doménové jméno identické s jeho ochrannou známkou nebylo drženo nikým jiným.

Typický doménový spor…


Barbora si zaregistruje doménové jméno, které je identické s dobře známým označením, ke kterému vlastní práva Cyril. S vidinou vysokého zisku, Barbora založila webovou stránku na nově zaregistrované doméně a umístila na tuto webovou stránku placené reklamy. Barbora nyní přímo profituje na návštěvnosti, kterou doménové jméno generuje v důsledku jeho shodnosti s chráněným označením. Uživatelé internetu mohou nesprávně očekávat, že obsah, který je na doméně dostupný nějakým způsobem souvisí s činností Cyrila.


Cyril si přeje získat doménu, kterou si Barbora dříve zaregistrovala, protože způsob, jakým Barbora doménu používá, působí Cyrilovi škodu. V návaznosti na to se Cyril obrátil na náš tým na claimdomain.name, abychom situaci vyřešili. Následně bylo zahájeno ADR řízení u příslušného experta a o několik měsíců později Cyril získal dotčené doménové jméno.

Kdo jsme a jak vám můžeme pomoci?


Jsme NOVALIA advokátní kancelář, tým právníků se zaměřením na právo duševního vlastnictví a IT právo s bohatými zkušenostmi s doménovými spory a porozuměním pro aspekty práva související s internetem. Poskytujeme právní poradenství start-upům a technologickým společnostem ve věcech obchodního a korporátního práva a práva duševního vlastnictví.

S ohledem na naše zkušenosti s doménovými spory jsme připraveni zastupovat vás v ADR řízeních před Světovou organizací pro duševní vlastnictví (WIPO), Rozhodčím soudem při Hospodářské a Agrární komoře ČR (CAC) a European Information Society Institute (EISI). Zejména si poradíme s vašimi nároky na generická doménová jména (např. .com, .net, .biz, atd.) a některými národními doménovými jmény (.eu, .cz, .sk).

V případě zájmu o naše služby nás kontaktujte na našem mailu a svěřte Vás případ nám.

Kdo se bude starat o váš případ


Jakub Císař

Jakub Císař má více než osm let zkušeností v obchodním právu. Po zkušenostech z významných mezinárodních advokátních kanceláří se Jakub rozhodl spojit s dalšími předními profesionály a založit advokátní kancelář NOVALIA.

EMAIL: jakub.cisar@novalia.cz
TELEFON: +420 603 551 197


Lukáš Pelcman

Lukáš Pelcman má více než tři roky zkušeností v oblasti práva duševního vlastnictví a IT práva z přední advokátní a patentové kanceláře. Po promoci na Univerzitě Karlově se Lukáš rozhodl přidat k týmu NOVALIA.

EMAIL: lukas.pelcman@novalia.cz
TELEFON: +420 608 700 136

Jak to funguje?


Vše začíná tady a teď. Jakmile nám na mail odešlete váš případ, posoudíme vaši situaci včetně odhadované šance na úspěch. Naše počáteční analýza vašeho případu bude následovat (poskytována bezplatně). Na základě závěrů naší analýzy se následně můžete rozhodnout, zda budete svůj nárok nadále uplatňovat.

Náklady na naše služby odpovídají fixnímu poplatku ve výši 1.500 EUR (nezahrnuje oficiální poplatky splatné příslušnému sudišti).

Naše odměna zahrnuje komunikaci s držitelem domény, navazující vyjednávání, přípravu ADR návrhu, zastupování v ADR řízení a reportování závěrů. V případě, že bude doménové jméno úspěšně převedeno na klienta bez nutnosti zahajovat ADR řízení, účtujeme si naši odměnu férově a transparentně na bázi hodinové odměny ve výši 200 EUR/ hod.

Naše odměna je splatná předem formou zálohy v momentě, kdy převezmeme právní zastoupení.


Diana nám odešle svůj případ a přeje si uplatnit nárok na doménové jméno shodné s nebo vysoce podobné jeho ochranné známce. Naše odměna za vyřízení této věci odpovídá celkem 1.500 EUR (není v ní zahrnutý oficiální poplatek splatný příslušnému sudišti).

*V případě, že bude doménové jméno úspěšně převedeno na Dianu aniž by bylo nutné zahajovat ADR řízení, celková odměna bude vypočtena na základě naší hodinové sazby. To znamená, že pokud strávíme 3 hodiny vyjednáváním s držitelem domény a vyřízením následného převodu domény, naše celková odměna bude činit 600 EUR.